top of page

Tiền lương công chức, viên chức nhà nước bao giờ mới xứng đáng?

Tiền lương là điều kiện vật chất, được coi là động lực để người lao động làm việc, cống hiến, tạo ra các giá trị thặng dư cho tổ chức. Tuy nhiên, trong khu vực công, lương cho công chức, viên chức chưa được chi trả thỏa đáng, tương xứng với đóng góp. Trong bài viết, các tác giả đã chỉ ra những bất cập của hệ thống tiền lương hiện hành và một số trao đổi về Đề án trả lương theo vị trí việc làm sắp tới.

Tiền lương công chức, viên chức nhà nước bao giờ mới xứng đáng?

Bài viết “Tiền lương công chức, viên chức nhà nước bao giờ mới xứng đáng?” của hai tác giả Chu Thị Lê Anh và Nguyễn Thanh Thảo, đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 22/5/2024 chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống tiền lương hiện nay. Bên cạnh đó, các tác giả cũng nêu lên điểm mới và một số hạn chế trong Đề án trả lương theo vị trí việc làm.


Khái quát những bất cập trong hệ thống tiền lương cho công chức, viên chức nhà nước hiện nay, các tác giả chỉ ra sáu vấn đề chủ yếu: i) mức lương thấp, đang ở khung cố định, tăng chậm và chỉ điều chỉnh tăng theo mức bù đắp trượt giá; ii) việc tăng lương không gắn với năng lực làm việc, mà gần như chỉ phụ thuộc vào thâm niên; iii) cơ chế kỷ luật, sa thải, sử dụng nhân sự nói chung thiếu tính gắn kết với kết quả làm việc; iv) cơ chế quản lý công chức, viên chức còn bất hợp lý; v) tăng lương mang tính dàn hàng, đồng đều; vi) có cơ chế tăng lương đặc thù nhưng không thực chất, không gắn với hiệu quả công việc.


Đứng trước bối cảnh đó, Bộ Nội vụ đang xây dựng và hoàn thiện Đề án trả lương theo vị trí việc làm với kỳ vọng mức lương mang đúng nghĩa là giá cả của sức lao động, đảm bảo tiền lương khu vực công sẽ tiện cận dần và không chênh lệch quá nhiều với khu vực doanh nghiệp. Từ ngày 01/7/2024, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, đồng thời quan hệ tiền lương được mở rộng và bãi bỏ một số phụ cấp không phù hợp. Như vậy, cơ chế lương mới sẽ sát hơn với sức lao động, cũng như chú ý tới sự khác biệt giữa các cấp và chuyên môn của người lao động khu vực công.


Tuy nhiên, Đề án trả lương theo vị trí việc làm vẫn chưa đề cập tới cơ chế đánh giá kết quả làm việc, vấn đề trao quyền, phân quyền trong tuyển dụng và quản lý, sử dụng cán bộ. Đây là những bất cập khiến cơ chế trả lương hiện hành chưa đạt đúng tính chất của nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Để lương của công chức, viên chức thật sự xứng đáng, bên cạnh cải cách cơ chế tiền lương, cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định liên quan./.


Chi tiết xem thêm tại: https://tuoitre.vn/tien-luong-cong-chuc-vien-chuc-nha-nuoc-bao-gio-moi-xung-dang-20240521182357352.htm
bottom of page