top of page
Marble Surface

Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực

Lĩnh vực

Kinh tế - Chính sách - Kỹ năng

Thời gian

06-12/2021

Tổng vốn

(triệu đồng)

1.000

Marble Surface

​Giới thiệu tóm tắt về dự án

​Mã dự án:

HPG20210801

​Mục đích:

Nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

Nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, không chỉ cho Hathaway Policy Group mà cho cả môi trường học thuật - tư vấn - đào tạo chung của Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hathaway Policy Group.


Vì quan điểm trên, Nhóm Hathaway đã quyết định thành lập quỹ đào tạo để thực hiện đầu tư, tổ chức thường xuyên các khoá huấn luyện nội bộ và cho các cá nhân, tổ chức quan tâm về các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính, lao động - việc làm chính sách/tài chính công và cả các khoá về kỹ năng viết, nghiên cứu, phản biện/trình bày.


Chi tiết các lớp đào tạo có thể được xem chi tiết tại đây: Đào tạo

bottom of page