top of page

Sinh hoạt chuyên môn 20/11

1. Lớp Econometrics; 2. Lược sử kinh tế học vĩ mô (vinh danh Ed Prescott)

Sinh hoạt chuyên môn 20/11

Hữu Đạo

Ngày 20/11/2022, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với mở đầu là phần lớp econometrics. Trong phần lớp Econometrics, các thành viên nhóm đã tiếp tục học về phân tích hồi quy tuyến tính bội (Multiple Regression Analysis); ứng dụng của phân tích hồi quy và một số ví dụ về cách sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính bội.

Sau phần lớp econometrics, Hathaway Policy đã tổ chức buổi chia sẻ ngắn với chủ đề : "Lược sử kinh tế học vĩ mô (vinh danh Ed Prescott)". Trong buổi chia sẻ, TS. Nguyễn Xuân Hải đã trình bày một số nội dung về lược sử kinh tế học vĩ mô qua các trường phái khác nhau và đi sâu vào những điểm đáng chú ý của từng trường phái.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên trong nhóm đã xác định được các công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt sắp tới: Hội nghị COP27./.

bottom of page