top of page

Sinh hoạt chuyên môn 09/10

1. Lớp econometrics; 2. Báo cáo thị trường lao động: Quý 3/2022

Sinh hoạt chuyên môn 09/10

Hữu Đạo

Ngày 20/11/2022, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với mở đầu là phần lớp econometrics. Trong phần lớp Econometrics, các thành viên nhóm đã học về phân tích hồi quy (Multiple Regression Analysis); ứng dụng của phân tích hồi quy và một số ví dụ về cách sử dụng phân tích hồi quy.

Sau phần lớp Econometrics, Hathaway Policy đã có phần trình bày về phân tích chuyên sâu và một số nội dung sẽ đưa vào Báo cáo thị trường lao động: Quý 3/2022. Tại đây, các thành viên nhóm đã tiến hành thảo luận về phân công việc nhằm hoàn thiện Báo cáo thị trường lao động: Quý 3/2022.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên trong nhóm đã xác định được các công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt sắp tới./.

bottom of page