top of page

Sinh hoạt chuyên môn ngày 28/8

1. Factsheet tỉnh: TP - Hồ Chí Minh

Sinh hoạt chuyên môn ngày 28/8

Hữu Đạo

Ngày 28/8, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn xoay quanh việc trình bày Factsheet tỉnh: TP - Hồ Chí Minh. Factsheet tỉnh: TP - Hồ Chí Minh là sản phẩm nhằm trong dự án xây dựng factsheets cho 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Mỗi factsheets sẽ chứa các thông tin tỏng quan về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư và thị trường lao động. Dự án factsheet cho các tỉnh, thành phố của Việt Nam là đầu vào quan trọng cho việc nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế cho Việt Nam.

Trong phần trình bày, nhóm đã thảo luận các đặc điểm, bố cục và nội dung, số liệu được tổng hợp trên factsheet từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá liên quan tới TP. Hồ Chí Minh.

Kết thúc buổi sinh hoạt, nhóm đã xác định được một số công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt tiếp theo.

bottom of page