top of page

Sinh hoạt chuyên môn ngày 7/8

1. Đề tài Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh ứng phó đại dịch COVID-19 an toàn, linh hoạt tại Việt Nam; 2. Báo cáo định kỳ thị trường lao động QII/2022

Sinh hoạt chuyên môn ngày 7/8

Hữu Đạo

Ngày 7/8, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn khởi đầu phần trình bày về Đề tài Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh ứng phó đại dịch COVID-19 an toàn linh hoạt tại Việt Nam. Trong bài trình bày, nhóm đã thảo luận về nội dung, kết cấu của đề tài cũng như một số công việc cần làm để thực hiện đề tài.

Sau phần trình bày, nhóm đã thảo luận về báo cáo định kỳ thị trường lao động Q2/2022. Tại đây, nhóm đã tiến hành chỉnh sửa lại nội dung của báo cáo cũng như kết cấu trình bày của báo cáo. 

Kết thúc buổi sinh hoạt, nhóm đã xác định được một số công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt sắp tới.

bottom of page