top of page

Sinh hoạt chuyên môn ngày 31/7

1. Bài giảng econometrics; 2. Factbook các tỉnh; 3. Báo cáo thị trường lao động: Quý II/2022

Sinh hoạt chuyên môn ngày 31/7

Hữu Đạo

Ngày 31/7, Hathaway Policy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn khởi đầu là bài giảng econometrics. Trong chuyên mục, các thành viên trong nhóm đã được học cách sử dụng stata trong quá trình nhập và làm sạch số liệu và giải quyết một số vấn đề kinh tế lượng. 

Sau bài giảng, HWP đã triển khai chỉnh sửa và đánh giá việc xây dựng factbook cho các tỉnh. Tại đây, các thành viên nhóm và CTV đã điểm lại một số nội dung cần tìm thông tin có trong factbook cũng như format số liệu đã tìm được.

Cuối cùng, HWP đã tiến hành trình bày và thảo luận về Báo cáo thị trường lao động: Quý II/2022.

Kết thúc buổi sinh hoạt, nhóm đã xác định một số công việc của trong tuần.

bottom of page