top of page

Sinh hoạt chuyên môn ngày 17/7

1. Bài giảng về econometrics; 2. Báo cáo thị trường lao động: Quý I/2022

Sinh hoạt chuyên môn ngày 17/7

Hữu Đạo

Ngày 17/7, Hathaway Policy có buổi sinh hoạt chuyên môn mở đầu với bài giảng về Kinh tế lượng cho các thành viên nhóm. Bài giảng đã đưa ra khái niệm về kinh tế lượng, một số bài báo, nghiên cứu sử dụng công cụ kinh tế lượng và một số kiến thức cơ bản về kinh tế lượng.

Sau bài giảng, HWP đã có những trao đổi về Báo cao thị trường lao động: Quý I/2022. Trong phần trao đôi, HWP đã rút ra một số kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình viết báo cáo và lên slide trình bày cho báo cáo.

Kết thúc buổi sinh hoạt, nhóm đã xác định số công việc trong tuần cũng như nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn sắp tới: (i) Bài giảng về Econometrics; (ii) Báo cáo định kỳ thị trường lao động quý II/2022.

bottom of page