top of page

Sinh hoạt chuyên môn ngày 15/5

1. Bài giảng định giá doanh nghiệp; 2. Điểm tin tình hình lao động - việc làm Hậu Giang

Sinh hoạt chuyên môn ngày 15/5

Hữu Đạo

Ngày 15/5 đã có buổi sinh hoạt chuyên môn tổ chức bài giảng về Định giá doanh nghiệp cho các thành viên nhóm. Bài giảng đã đưa ra những kiến thức căn cốt về khái niệm Định giá doanh nghiệp cũng như một số phương pháp định giá doanh nghiệp.

Sau bài giảng, HWP đã tổ chức điểm tin về tình hình lao động - việc làm của tỉnh Hậu Giang. Trong phần điểm tin, nhóm đã thảo luận một số nội dung sau: (i) Tổng quan về Hậu Giang; (ii) thực trạng tình hình lao động - việc làm tỉnh Hậu Giang; (iii) những tác nhân ảnh hưởng tới tình hình lao động - việc làm tại tỉnh Hậu Giang; (iv) Đánh giá chung tình hình cung - cầu lao động tại tỉnh Hậu Giang.

bottom of page