top of page

Sinh hoạt chuyên môn 20/3

1. Điểm tin: Gói kích thích kinh tế 350 nghìn tỷ; 2. Brainstorm báo cáo thị trường lao động: Quý I/2022 (xây dựng bộ chỉ tiêu cho cơ sở lý luận).

Sinh hoạt chuyên môn 20/3

Hữu Đạo

Ngày 20/3, Hathaway Policy đã có buổi sinh hoạt chuyên môn và điểm tin xoay quanh chủ đề: Gói kích thích kinh tế 350 nghìn tỷ.

Về chủ đề này. Nhóm đã thảo luận một số các thông tin: (i) bối cảnh Việt Nam, (ii) nội dung gói kích thích kinh tế, (iii) một số quan trong việc ứng dụng; (iv) giải pháp.

Sau phần điểm tin, Nhóm đã tiếp tục tổ chức brainstorm về một số nội dung, cơ sở lý luận cụ thể trong báo cáo thị trường lao động định kỳ. Kết thúc buổi họp, các thành viên đã thống nhất được nội dung làm việc và sinh hoạt ở tuần tới là chuyên mục điểm tin tuần và lên dự thảo xây dựng bộ chỉ tiêu.

bottom of page