top of page

Sinh hoạt chuyên môn 27/02

1. Điểm tin về tình hình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại Việt Nam; 2. Báo cáo định kỳ thị trường lao động Việt Nam; 3. Hathaway Junior Club.

Sinh hoạt chuyên môn 27/02

Hữu Đạo

Ngày 27/2. Hathaway Policy đã có buổi sinh hoạt chuyên môn và làm việc xoay quanh chủ đề Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại Việt Nam.

Về chủ đề Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại Việt Nam, nhóm đã thảo luận một số thông tin sau: (i) tại sao phải đầu tư vào kết cấu hạ tầng, (ii) các thông tin về kết cấu hạ tầng, (iii) đối chiếu so sánh thực trạng các loại kết cấu hạ tầng của Việt Nam với thế giới và khu vực, (iv) một số vấn đề pháp lý trong đầu tư kết cấu hạ tầng tại Việt Nam.


Sau phần điểm tin, Nhóm tiếp tục làm việc về dự thảo cho Báo cáo định kỳ thị trường lao động Việt Nam. Cuối cùng, Nhóm tiếp tục thảo luận kế hoạch triển khai dự án Hathaway Junior Club. Kết thúc buổi họp, các thành viên đã thống nhất được nội dung làm việc và sinh hoạt ở tuần tới là chuyên mục điểm tin, và thảo luận về cơ sở lý luận cho báo cáo thị trường lao động quý.


bottom of page