top of page

Hathaway Policy họp thường kỳ tổng kết công việc tháng 4-2021

Ngày 8-5-2021, Hathaway Policy đã có cuộc họp thường kỳ tổng kết công việc tháng 4/2021, và triển khai công việc trong thời gian tiếp theo.

Hathaway Policy họp thường kỳ tổng kết công việc tháng 4-2021

Hữu Đạo

Ngày 8/5/2021, Nhóm đã có cuộc họp thường kỳ tổng kết công việc tháng 4/2021 và triển khai công việc trong thời gian tiếp theo.


- Phụ trách nội dung của website báo cáo cơ bản tóm tắt trước những bài đứng tên nhóm từ trước đến nay, cùng một số bài của các cá nhân trong nhóm dành cho nội dung website. 


- Dựa trên nền tảng của sơ đồ về kinh tế vĩ mô, các thành viên sẽ bám sát vào outline này để phát triển dựa trên tinh thần Văn kiện Đại hội XIII. 


- Về vấn đề đào tạo nội bộ (internal training), Nhóm vẫn duy trì đều đặn hàng tuần, trừ những dịp nghỉ lễ./.

bottom of page