top of page

Kỹ năng viết: Đúng trước khi hay

Price

$0

Duration

4 Tuần

Enroll

About the Course

Lớp tập trung vào xây dựng kỹ năng viết, từ brainstorming, xây dựng đề cương tới cách sắp xếp, thể hiện ý. Với tiêu chí "đúng trước khi hay", các hoạt động sẽ tập trung nâng cao năng lực viết ngắn, viết thẳng vào vấn đề để phục vụ báo cáo, đề xuất kiến nghị chính sách rút gọn.

Your Instructor

Published Writer

Published Writer

Hello. Đây là lời giới thiệu về tôi.

bottom of page